Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden RD Producten - Wemeldinge

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

Artikel 16 -  Geschillen

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.     Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3.     Dag: kalenderdag;

4.     Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5.     Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7.     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

8.     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9.     Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

RD Producten, Zuidelijke Achterweg 44, 4424CT Wemeldinge

Telefoonnummer: 0113 571229 (09.00-18.00 uur)

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK-nummer: 70805865

BTW-nummer: NL001732734B60

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.     Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.     Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.     Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1.     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

o    de prijs inclusief belastingen;

o    de eventuele kosten van aflevering;

o    de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

o    het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

o    de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

o    de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

o    de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

o    of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

o    de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

o    de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

o    de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

o    de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.     Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.     De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.     De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6.     In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

1.       Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2.       Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. (Het is niet toegestaan om een hondenbed als zodanig te gebruiken en daarna terug te sturen). Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1.     Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de verzendkosten voor zijn rekening.

2.     Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen doch alleen wanneer het product niet is gebruikt als hondenbed/hoes.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1.     De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

Artikel 9 - De prijs

1.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.     In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.     Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.     Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.     De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6.     Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1.     De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.     Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1.     De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3.     Met inachtneming van het geen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4.     In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5.     Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Opzegging

1.     De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.     De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3.     De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

o    te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

o    tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

o    altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

4.     Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Artikel 13 – Betaling

1.     Betaling dient voor levering plaats te vinden en kan op meerdere wijzen geschieden: betaling vooraf middels bank/giro, iDEAL of contant bij afhalen.

2.     In geval betaling op een andere wijze geschiedt dan contant, wordt de betaling pas als verricht beschouwd wanneer RD Producten van haar bank bericht van betaling heeft ontvangen.
Alle geleverde goederen blijven eigendom van RD Producten totdat de volledige betaling is ontvangen.

3.      Indien besloten wordt de goederen op krediet te leveren dient de factuur binnen 14 dagen te worden voldaan. Na deze periode is RD Producten gerechtigd de betaling uit te besteden aan een incassobedrijf. De extra kosten die dit met zich meebrengt zijn volledig voor rekening van de afnemer.

4.     Alle geleverde goederen blijven eigendom van RD Producten totdat de volledige betaling is ontvangen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

1.     Klachten over het geleverde product moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

2.     Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3.     Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel  15 – Aansprakelijkheid

1.   RD Producten, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke koper of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

Onverminderd het vorenstaande is RD Producten in ieder geval nimmer aansprakelijk:

a: wegens niet, of niet tijdige levering;

b: voor gegevens in website, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;

c: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht);

d: indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;

e: voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;

f: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.

Artikel 16 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Cookie en Privacybeleid

1 - Algemeen

In dit document vindt u informatie over hoe we met uw gegevens en de privacy van deze gegevens omgaan. Deze handelswijze voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2 - Welke gegevens worden er opgeslagen en verwerkt

De gegevens van uw gebruikersaccount op de website

 • uw naam
 • gebruikersnaam
 • wachtwoord
 • e-mailadres 

Uw  klantgegevens in de webshop

 • naam
 • adresgegevens
 • bezorgadres (indien opgegeven)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • de gegevens van uw bestelling(en) in de webshop

3 - Wie heeft toegang tot welke gegevens

Gegevens van uw gebruikersaccount op de website

De beheerders van de website en webshop

 • naam
 • gebruikersnaam
 • e-mailadres

Het wachtwoord van uw  gebruikersaccount wordt beveiligd in de database weggeschreven tijdens het aanmaken hiervan. Het wachtwoord is niet zichtbaar voor de beheerders en kan alleen door u worden beheerd. Indien u uw wachtwoord kwijt bent kunnen de beheerders alleen een nieuw wachtwoord voor u aanmaken of kunt u uw wachtwoord zelf resetten. Hoe dit werkt staat uitgelegd op de pagina's die deel uitmaken van de procedure en in het e-mailbericht dat u tijdens deze procedure ontvangt op het door u bij uw gebruikersaccount ingevulde e-mailadres met de link om uw wachtwoord te resetten.

U als gebruiker van hondenkussen.nl 

 • naam
 • gebruikersnaam
 • wachtwoord ( alleen wijzigen )
 • e-mailadres

U kunt door in te loggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord deze gegevens zelf raadplegen en, mocht dat nodig zijn, aanpassen 

Uw klantgegevens en overige gegevens in de webshop

Beheerders

naam en adresgegevens van de klanten die een bestelling hebben ingevoerd in de webshop, met of zonder aanmaken van een gebruikersaccount

 • gegevens van uw bestelling(en) in de webshop 

Klant webshop

 • uw ingevoerde naam en adresgegevens 
 • uw bestelling(en) en bestelhistorie

Deze informatie is alleen door u te beheren wanneer u tijdens uw bestelling een gebruikersaccount hebt aangemaakt.

4 - Welke cookies zijn er aanwezig op de website

Google Analytics

We maken gebruik van het Analytics netwerk van Google waarmee we het bezoek op hondenkussen.nl tracen. Deze gegevens zijn vergaand geanonimiseerd, en kunnen niet worden herleid naar een persoon. We gebruiken deze dienst om inzicht in het bezoek te krijgen en om de dienstverlening van de website te optimaliseren.  

Functionele cookies

Hondenkussen.nl genereert een aantal functionele cookies die gebruikt worden om u als bezoeker van de webshop een zo goed mogelijke gebruikerservaring aan te  bieden. Zo worden deze cookies bijvoorbeeld gebruikt om uw gebruikersnaam en wachtwoord te onthouden en om uw winkelwagentje te beheren.

Social media cookies

Een aantal informatiepagina’s op hondenkussen.nl zijn voorzien van knoppen waarmee informatie op deze pagina’s kan worden gedeeld met social media kanalen.

Deze knoppen plaatsen een cookie in uw browser. Waar deze gegevens worden opgeslagen hebben wij geen invloed op en hoe deze kanalen met de privacy omgaan evenmin. Informatie hierover kunt u vinden op de betreffende website van deze social media kanalen. 

5 - Welke gegevens worden er gedeeld en met welk doel 

De gegevens die worden opgeslagen op hondenkussen.nl worden enkel door de eigen organisatie verwerkt en niet gedeeld met derde partijen. De gegevens die u ons toezendt worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze aan ons zijn gestuurd. Wij gebruiken uw gegevens om uw bestelling(en) te kunnen verwerken en om met u te kunnen communiceren hierover. 

6 - Waar kunnen gebruikers terecht voor vragen

Indien u vragen hebt omtrent uw gegevens die we van u opslaan kunt u ons een bericht sturen via het contactformulier op de website. We proberen deze dan zo snel mogelijk te beantwoorden.

7 - Waar worden de gegevens opgeslagen

Uw gegevens worden beveiligd opgeslagen in ons datacenter, gevestigd in Nederland.

8 - Hoe lang worden de gegevens opgeslagen

De gegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig is, echter zijn we gebonden aan de termijnen die onder andere de Belastingdienst stelt aan de bewaartermijn van gegevens.

 

RD Kleuren en Dessins

Onderstaand een overzicht van de beschikbare RD kleuren en dessins.

Dit kleurenpallet is bedoeld als indicatie. De kleur kan namelijk afwijken van de werkelijkheid als gevolg van uw beeldscherm-instellingen.

 

Staaltjes aanvragen
Mocht u twijfelen omtrent de kleur sturen wij u graag wat staaltjes van de originele stoffen toe. Deze staaltjes (maximaal 5 stuks per keer) kunt u per mail of via het contactformulier aanvragen. Vul uw volledige naam, postadres en de nummers van de staaltjes die u wilt ontvangen in en wij sturen u deze dan per post toe.

Uw eigen dessin / stof
Het is ook mogelijk om in ons atelier een buitenhoes te laten maken van uw eigen stof. Bijvoorbeeld hetzelfde als uw stoelkussens of gordijnen. Maar ook gewoon een stof die u leuk vindt.  Voor deze service rekenen wij geen extra toeslag, maar dragen wij geen veranwtoordelijkheid voor de kwalitieit van de door u aangeleverde stof. Mail ons en wij geven u door naar welk adres hoeveel meter stof geleverd moet worden.

 

Tips en nuttige informatie

 Tips en nuttige informatie

 

Het RD hondenbed is een top-product van de beste kwaliteit. U kunt uw hond dan ook geen groter plezier doen dan met dit hondenkussen. Ze liggen heerlijk comfortabel en uw hond vertoeft en slaapt er dan ook graag op. En voor u is het een goedkoop alternatief voor een hondenmand.

Het RD hondenkussen bestaat uit een lichte en soepele binnenhoes met polystyreenvulling en een sterke katoenen buitenhoes

Het uitgekiende RD patroon zorgt voor een optimale drukverdeling op het moment dat de hond op het bed gaat. Hierdoor krijgt het lichaam altijd de juiste steun die het nodig heeft. En omdat zowel de buiten- als binnenhoes een rits bevatten kunt u de vulling aanpassen naar gelang het gewicht van uw hond.

De eerste keus polystyreenvulling, die speciaal geselecteerd is, geeft een optimale warmtewisseling en heeft een zeer goede isolerende werking. Dit in combinatie met de speciaal ingezette bodemstukken voorkomt het optrekken van vocht en koude,  en ondersteunen hiermee het comfort van een heerlijk behaaglijke ligplaats in de winter en een koele plek in de zomer.

En ook als uw hond op het bed gaat met een natte vacht is dat geen enkel probleem. Zowel de vacht als het kussen zullen door de warmtewisseling en goede ventilerende eigenschappen snel drogen.

Mede door al deze facetten is het bed ook bijzonder geschikt voor reumatische honden en kan het als therapeutisch bed worden ingezet.

Het RD hondenbed is dan ook niet voor niets al bijna 40 jaar ongeëvenaard en steeds weer een verantwoorde uitgave voor uw hond. 

Kijk op onze Facebook-pagina voor de laatste nieuwtjes en foto’s …

  

Wassen

Zowel de buiten- als binnenhoes (met of zonder vulling) zijn volledig wasbaar zodat u uw hondenbed altijd fris en hygiënisch kunt houden.

In de buitenhoes zit een rits zodat u de buitenhoes apart van het hondenbed kunt wassen. Als u de binnenhoes inclusief vulling (de EPS-korrels nemen geen water op) wilt wassen in de wasmachine kunt u het best het treklipje van de rits vastzetten met een veiligheidsspeld of vastnaaien. Dit ter voorkoming van het onverhoopt opengaan van de rits waardoor de vulling los in de machine komt. U kunt natuurlijk ook eerst de EPS-korrels in een plastic zak of bak doen en na het wassen de binnenhoes weer vullen.

Advies is te wassen op 30° met een wasmiddel zonder bleek. Wassen in de wasmachine is geheel op eigen risico en veiliger is het om met de hand in een teil of bad te wassen en nadien uit te spoelen met een douche of tuinslang. De hoezen (en eventueel korrels) laat u drogen in de buitenlucht en advies is dit niet in een droger te doen.

Op reis

Neemt u de hond mee op reis, te logeren of zomaar voor een uitstapje neem dan altijd het RD hondenbed mee. Het hondenkussen is licht van gewicht en de souplesse ervan maken dat het bed makkelijk te vervoeren. Zodoende heeft uw hond ook altijd zijn "eigen" plekje bij zich. Dit is vertrouwd en geeft dus extra rust.

Persoonlijk advies

Heeft u een hond die afwijkt van de "standaard" hond en kunt u moeilijk een keuze maken welk bed het best geschikt is, neemt u dan gerust contact op met ons zodat wij u kunnen adviseren ten aanzien van het bed en de juiste hoeveelheid vulling.

Bestellen & betalen

U kunt bij ons bestellen via de website, per mail of telefonisch. In geval van de website wordt u na uw bestelling automatisch doorgeleid naar een betaling via iDeal en wordt uw order direct in behandeling genomen.  Indien u per mail of telefonisch bestelt sturen wij u ter bevestiging een factuur toe. Zodra hiervan de betaling bij ons binnen is nemen wij de order in behandeling.

Verzenden & kosten

Pakketten worden verzonden per post. Wanneer uw pakket niet door de brievenbus past wordt het verzonden met een pakketzegel. Wanneer het is verzonden ontvangt u een bevestiging met een code zodat u het pakket kunt volgen via ‘track and trace’ van de Postnl.
De verzendkosten bedragen in Nederland € 6,50 en in België € 8,90 per bestelling.

Afhalen

Het is mogelijk om het pakket persoonlijk af te halen in Wemeldinge. Dit kan echter alleen op afspraak. Tel. 0113 - 571229.

Ruilen & retourneren

Wij hanteren een 100% tevredenheidsgarantie. Bent u dus helemaal tevreden, dan kunt u na overleg met ons uw aankoop binnen 30 dagen na ontvangst retourneren. U krijgt dan het gehele aankoopbedrag inclusief eventuele verzendkosten terug. Kosten voor de retourverzending zijn echter voor uw rekening. 

 

 

Over rd-producten

rd-producten is een bedrijf dat, al meer dan 30 jaar, uitsluitend hoogwaardige kwaliteitsproducten maakt. Met onze hondenbedden, andere producten en hoge service graad bedienen wij de markt voor huis en gezelschapsdieren en leveren zowel aan de tussenhandel als direct bij u aan huis.

In ons eigen atelier fabriceren we het rd - hondenbed. Deze wordt volgens het eigen unieke rd-patroon samengesteld. Wij hebben een standaard assortiment hondenbedden - hondenkussens in 7 verschillende maten. 

 

rd-producten hondenkussen

 

 

hondepootjeschuingroen30Wasbare buitenhoes
Achtergebleven vuil op het bed kunt u verwijderen door het bed te wassen. Het bed bestaat uit een lichte en soepele binnenhoes met vulling en een sterke katoenen buitenhoes. De binnenhoes heeft eveneens een rits waardoor de vulling aangepast kan worden al naar gelang het gewicht van uw hond. De buitenhoes zowel als de binnenhoes met vulling zijn volledig wasbaar zodat u uw hondenbed altijd fris en hygiënisch kunt houden.

Het lichtgewicht bed en de souplesse ervan maken dat het bed makkelijk te vervoeren en mee te nemen is.
Het rd-hondenbed niet voor niets dus al meer dan 20 jaar ongeëvenaard en steeds weer een verantwoorde uitgave voor uw hond.
Het bed is standaard te verkrijgen in diverse maten en kleuren. Indien u een bed geheel volgens uw eigen wensen wilt laten maken is dit ook mogelijk. U kunt uw wensen kenbaar maken op de bestelpagina. Druk hiervoor op de onderstaande knop.

Gemakkelijk betalen met ideal Betalen met bancontact  Betalen met Mastercard

Winkelwagentje

Sub totaal:   EUR 0,00
Ga naar uw winkelwagentje

Informatie Maatvoering

Bikkel: ca. 55 x 50 cm 

Chihuahua / Poes

Nickel: ca. 70 x 60 cm
Jack russel / Terrier

Lady: ca. 90 x 70 cm
Beagle / Mopshond

Edda: ca. 100 x 75 cm
Spaniel / Friese Stabij

Jumbo: ca. 110 x 80 cm
Kleiner Herder / Labrador

Jumbo S: ca. 115 x 85 cm
Golden Retriever / grote Herder

Jumbo SX: ca. 130 x 100 cm 
Dog / Sennenhond

Bovenstaande is indicatief !